KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak, kendisine ait GÜRTEKS İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) ile uyumlu olarak işlenir.

Bu aydınlatma metni GÜRTEKS İPLİK’ in işveren sıfatını taşımadığı gönüllüler tarafından yapılacak başvurular için de geçerlidir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

a. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları örnekseme yoluyla sayılmak üzere siz değerli kullanıcımızın güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması gibi kişisel verilerle ilgili düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu istinaden aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında;

 • GÜRTEKS İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,
 • GÜRTEKS İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile
 • GÜRTEKS İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

b. Kanun gereğince, Veri sorumlusu olarak hizmet ilişkinin kurulması, hizmet devamlılığının sağlanması, hizmetlerimizin ifa edilmesi, firma olarak diğer yasalardan kaynaklanan sorumluluklar gereğince kişisel verileriniz kaydedilmekte ve saklanmaktadır.

Kanun kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri Kanun’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, sözleşmesel ilişkinin devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz, hizmet sözleşmelerimizden faydalanabilmeniz için beyan ettiğiniz adınız-soyadınız adresiniz, iletişim numaralarınız kimlik numaranız, fatura bilgileriniz, müşteri temsilcilerimiz tarafından tarafınıza yöneltilen sorular, verdiğiniz cevaplar, talep ettiğiniz işlemler, erişim ve trafik bilgileri gibi sizi tanımlayan veri ve bilgileri ifade etmektedir.

 

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için her türlü gerekli teknik ve idari tedbir GÜRTEKS İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından alınmaktadır.

  1.  Özel nitelikli kişisel veri ; İlgili kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile  biyometrik ve genetik verilerini ifade etmekte olup kanun gereği dar yorumlanmak kaydıyla genişletilemez nitelikte verileri kapsamaktadır.

Firmamız kural olarak kullanıcılarından ilişkin özel nitelikli veri talep etmez ve işlemez, Ancak 3.kişi ve kuruluşların politikaları gereği tescil için zorunlu olan bilgi ve veriler özel nitelikli kişisel veri arz etmesi halinde bununla sınırlı olmak üzere kayıt altına alınabilir. Önemle belirtmek gerekir ki; Belgeli alan adları için istenilen kimlik örneğinizde “din” hanesinin bulunması ve dini inancınızın yer alması halinde amaç özel nitelikli verinizin kayıt altına alınması olmasa dahi bulunduğu belge itibari ile özel nitelikli veri kapsamında olabilir.

Kişisel verileriniz, Alan adı kayıt otoritelerinin kamuya açık olmasını zorunlu tuttuğu bilgiler ile sınırlı olmak üzere alan adı tescil bilgilerinde, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile şirket faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız hukuk birimleri, mali müşavirler, çağrı merkezimiz gibi birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile gerektiği ölçüde paylaşılabilecektir.

 

2. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

 

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, GÜRTEKS İPLİK tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • GÜRTEKS İPLİK ‘ in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
 • GÜRTEKS İPLİK ‘ in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
 • GÜRTEKS İPLİK ‘ in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
 • GÜRTEKS İPLİK ‘ in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
 • GÜRTEKS İPLİK ‘ in, iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
 • GÜRTEKS İPLİK ‘ in ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.gurteks.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “GÜRTEKS İPLİK ‘ in Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ nda yer verilmiştir.

5. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, GÜRTEKS İPLİK ‘ in tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, GÜRTEKS İPLİK ‘ in, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

 • GÜRTEKS İPLİK ‘ in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
 • GÜRTEKS İPLİK ‘ in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
 • GÜRTEKS İPLİK ‘ in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
 • GÜRTEKS İPLİK ‘ in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
 • GÜRTEKS İPLİK ‘ in, iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
 • GÜRTEKS İPLİK ‘ in ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, www.gurteks.com.tr  internet adresinden ulaşabileceğiniz “GÜRTEKS İPLİK’ in Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ nda yer verilmiştir.

 

6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

 

 

6.1.  Gizlilik Politikamız

GÜRTEKS İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. internet sitesinde yayımlanacak olan Gizlilik Politikası çerçevesinde, müşterilerinin gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. İşbu Gizlilik Politikası, bu web sitesi ile bağlantılı olarak GÜRTEKS İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  tarafına ulaşan kişisel verilerin türü ve bu bilgilerin kullanılma şekli hakkında bilgilendirmek için sunulacaktır.

Gizlilik Politikası’ nda belirtilenler haricinde, müşterilerin kişisel verilerin, 6698 sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtilen istisna durumlar haricinde,  izinsiz kullanmayacağını GÜRTEKS İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak taahhüt etmekteyiz.